Makaleler
 1. Early Diagnosis in Gastric Cancer:Pilot Projekt
 2. Trafik Güvenliği ve Çocuklar
 3. Türkiye'deki Trafik Kazalarının Analizi
 4. AÜTF İbni Sina Hastanesi'nsde Hekim ve Hemşirelerin Mevsimsel Grip/ Aşısı ile ilgili Tutum ve Davranışları
 5. Türkiye'deki Trafik Kazalarının Epidemiyoloik İlkeler Işığında Değerlendirilmesi
 6. Türkiye ve Dünyada Trafik Kazalarının Önemi
 7. Çalışma Yaşamında Kadın Sağlığı
 8. Yaratılan Hastalık ve Salgınlar
 9. Bazı Okulların Öğrencilerinde Psikososyal Gelişim ve İlişkili Bazı Faktörler
 10. Afetlerde Halk ve Çevre Sağlığı Hizmetleri
 11. Domuz Gribinin Küresel Salgını
 12. Bir Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek
 13. Emzirme Durumu ve Etkileyen Faktörler
 14. Sağlık Harcamaları
 15. Park Sağlık Ocağı bölgesinde 15 yaş üstü nüfusta dispepsi prevalansı
 16. Tütün Karşıtı Savunuculuk Nedir ve Nasıl Yapılır
 17. Suların Temizliği ve Su Kesintilerinin Halk Sağlığına Etkileri
 18. İşyerinde Toksinler
 19. Sıtma ve Sıtma Salgınları
 20. Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri
 21. Türkiye ve Avrupa'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
 22. Küresel Isınma ve İnsan Sağlığı
 23. Abidinpaşa EAB'inde Çalışan Hekimlerin Ötenazi Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları
 24. Depremzede Ailelere Yönelik Koruyucu Müdahale Çalışması
 25. A.Ü.T. F. Hastanesindeki Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler
 26. Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ulusal Ekonomi
 27. Sigaranın Baş Boyun Tümörlerinin Etiyolojisindeki Rolü
 28. Baş - Boyun Tümörleri ve Alkolün Etyolojideki Rolü
 29. Sağlık Hizmetleri ve Sınırlı Kaynakların Dağıtımı
 30. Deprem Yönetimi ve Depremde Sağlık Konu ve Amaçları
 31. Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetimi
 32. Türkiye'de Etik Kurullar ve Yaptırım Konusu
 33. Birinci Basamakta Sıtmaya Yaklaşım
 34. Cumhuriyetten Günümüze Sağlık İnsangücü Politikaları
 35. Baş Boyun Tümörleri Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri
 36. Türkiye'de Sağlık Politika ve Hizmetleri
 37. Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Kadınlarda Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi
 38. Çağımızda Hasta ve Sağlık Çalışanı İlişkileri ve Hasta Hakları
 39. Park SOB'inde 15- 49 yaş Grubu Kadınlarda Vaginal Duş Sıklığı
 40. Kendı̇ Bı̇ldı̇rı̇mlerı̇ne Göre Ankara T. F. Çalışanlarında Bazı Meslekı̇ Rı̇sk Etmenlerı̇
 41. Ankara Numune Hastanesine Başvuran Yanık Olgularının Analizi
 42. Park SOB'inde Doğurganlık Özellikleri ve Kontraseptiv Yöntemlerin Kullanımı
 43. Diabetik Steatozlu Olguların Bazı Özelliklerinin Araştırılması
 44. Genç Yaş Evliliklerinin Anne ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri
 45. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanserden Korunma İlkeleri
 46. Demografik ve Sosyo-Kültürel Gelişmelerin Sağlık Hizmetlerine Yansıması
 47. Sağlık Hizmetleri Alanında Yaşanan Karmaşa
 48. Safra Kesesi Taşlı Diabetiklerin Bazı Özelliklerinin Araştırılması
 49. Ulusal Ekonomi ve Sağlık Harcamaları
 50. Sağlık Politikalarında Temel İlkeler
 51. Sağlık Hizmetlerinde Bilimsel ve Toplumsal Dinamikler
 52. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerindeki Başlıca Sorunlar
 53. Salgın Nedir ve Nasıl Önlenir
 54. Sağlıklı Beslenmenin Önemi
 55. Bir Epideminin İzlenmesi Değerlendirilmesi ve Önlenmesi
 56. Konut Sağlık ve Türkiye'deki Durum
 57. Abidinpaşa EAB'de Doğum Kontrolüne Başvurma ve Yöntem Seçimi
 58. Türkiye'de Ölümler
 59. Çeşitli Yönleriyle Doğum Kontrolü
 60. Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesinin Gelişimi
 61. Sağlık Düzenimiz ve Politikalarındaki Karmaşa
 62. Toplumda Epilepsi Prevalansı Araştırması
 63. Toplumsal Açıdan Trafik Kazaları
 64. Sosyalizasyon Nedir Niçin Başarısızdır
 65. Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı
 66. Genç Populasyonda Akne
 67. Advocacy in Publch Health
 68. Social Support and Quality of Life in a Group of Cancer Patients
 69. An Analysis of the Incidence of Measles in Turkey Since 1960
 70. Workplace Violence in the Health Sector in Turkey A National Study
 71. Unintentional Injuries Sustained by Children a Hospital Based Study from Ankara-Turkey
 72. Fighting Against Cigarette Smoking Among Medical Students A Success Story
 73. An analysis of the prevalence of malaria in Turkey over the last 85 years
 74. Symptoms of Musculoskeletal Disorders Among Ammunition Factory Workers in Turkey
 75. The Musculoskeletal System Complaints in a Manufacturing & Service Industry
 76. Evaluation of habitual behavior related to genital hygiene in women
 77. Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey
 78. Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık
 79. The Relationship between Occupations and Head and Neck Cancers
 80. Residual Efficacy Of Pirimiphos Methyl (Actellictm) On Anopheles Sacharovi In Cukurova, Turkey
 81. Hava Kirliliği ve COVID-19
 82. Expanded newborn bloodspot screening: developed country examples and what can be done in Turkey
 83. Beş Yaş Altı Çocukların Ebeveynlerı̇nde Aşı Tereddüt Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇ğı̇
 84. The Evaluation of Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine in Individuals Aged Between 18 and 25 Years (1)
 85. Beş Yaş Altı Çocukların Ebeveynlerinde Aşı Tereddüt ve Reddinin Araştırılması
 86. Carrier screening programs for rare diseases in developed countries and the case of Turkey: A systematic review
 87. Determining University Students’ Smoking Habits and Awareness Levels About Thirdhand Smoke
 88. Ankara Şiteler'deki Küçük İş Yerlerinin Çalışma Koşulları Ve İşçilere Ait Bazı Bilgilerin Belirlenmesi Araştırması
 89. Abidinpaşa Bölgesi İlkokul 5. Sınıflarında Enurezis Nokturna Prevalensi Araştırması
 90. Father Involvement In Childcare And Affecting Factors: At Başkent University Outpatient Pediatrics