Makaleler
 1. Sıtmanın Epidemiyolojisi
 2. Under What Conditions Does Climate Change Worry
 3. Father Involvement In Childcare And Affecting Factors: At Başkent University Outpatient Pediatrics
 4. Abidinpaşa Bölgesi İlkokul 5. Sınıflarında Enurezis Nokturna Prevalensi Araştırması
 5. Ankara Şiteler'deki Küçük İş Yerlerinin Çalışma Koşulları Ve İşçilere Ait Bazı Bilgilerin Belirlenmesi Araştırması
 6. Determining University Students’ Smoking Habits and Awareness Levels About Thirdhand Smoke
 7. Carrier screening programs for rare diseases in developed countries and the case of Turkey: A systematic review
 8. Beş Yaş Altı Çocukların Ebeveynlerinde Aşı Tereddüt ve Reddinin Araştırılması
 9. The Evaluation of Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine in Individuals Aged Between 18 and 25 Years (1)
 10. Beş Yaş Altı Çocukların Ebeveynlerı̇nde Aşı Tereddüt Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇ğı̇
 11. Expanded newborn bloodspot screening: developed country examples and what can be done in Turkey
 12. Hava Kirliliği ve COVID-19
 13. Early Diagnosis in Gastric Cancer:Pilot Projekt
 14. Türkiye'de Etik Kurullar ve Yaptırım Konusu
 15. Sağlık Harcamaları
 16. Cep Telefonu Teknolojisi ve Sağlık
 17. The Relationship between Occupations and Head and Neck Cancers
 18. Residual Efficacy Of Pirimiphos Methyl (Actellictm) On Anopheles Sacharovi In Cukurova, Turkey
 19. Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Kadınlarda Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi
 20. AÜTF İbni Sina Hastanesi'nsde Hekim ve Hemşirelerin Mevsimsel Grip/ Aşısı ile ilgili Tutum ve Davranışları
 21. Social Support and Quality of Life in a Group of Cancer Patients
 22. An Analysis of the Incidence of Measles in Turkey Since 1960
 23. Workplace Violence in the Health Sector in Turkey A National Study
 24. Unintentional Injuries Sustained by Children a Hospital Based Study from Ankara-Turkey
 25. Fighting Against Cigarette Smoking Among Medical Students A Success Story
 26. An analysis of the prevalence of malaria in Turkey over the last 85 years
 27. Symptoms of Musculoskeletal Disorders Among Ammunition Factory Workers in Turkey
 28. The Musculoskeletal System Complaints in a Manufacturing & Service Industry
 29. Evaluation of habitual behavior related to genital hygiene in women
 30. Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey
 31. Advocacy in Publch Health
 32. Abidinpaşa EAB'inde Çalışan Hekimlerin Ötenazi Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları
 33. A.Ü.T. F. Hastanesindeki Hemşirelerin Karşılaştıkları Mesleki Riskler
 34. Abidinpaşa EAB'de Doğum Kontrolüne Başvurma ve Yöntem Seçimi
 35. Park SOB'inde Doğurganlık Özellikleri ve Kontraseptiv Yöntemlerin Kullanımı
 36. Kendı̇ Bı̇ldı̇rı̇mlerı̇ne Göre Ankara T. F. Çalışanlarında Bazı Meslekı̇ Rı̇sk Etmenlerı̇
 37. Park SOB'inde 15- 49 yaş Grubu Kadınlarda Vaginal Duş Sıklığı
 38. Türkiye ve Avrupa'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
 39. Bir Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek
 40. Bazı Okulların Öğrencilerinde Psikososyal Gelişim ve İlişkili Bazı Faktörler
 41. Genç Populasyonda Akne
 42. Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı
 43. Sosyalizasyon Nedir Niçin Başarısızdır
 44. Toplumsal Açıdan Trafik Kazaları
 45. Toplumda Epilepsi Prevalansı Araştırması
 46. Sağlık Düzenimiz ve Politikalarındaki Karmaşa
 47. Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesinin Gelişimi
 48. Çeşitli Yönleriyle Doğum Kontrolü
 49. Türkiye'de Ölümler
 50. Konut Sağlık ve Türkiye'deki Durum
 51. Bir Epideminin İzlenmesi Değerlendirilmesi ve Önlenmesi
 52. Sağlıklı Beslenmenin Önemi
 53. Salgın Nedir ve Nasıl Önlenir
 54. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerindeki Başlıca Sorunlar
 55. Sağlık Hizmetlerinde Bilimsel ve Toplumsal Dinamikler
 56. Sağlık Politikalarında Temel İlkeler
 57. Ulusal Ekonomi ve Sağlık Harcamaları
 58. Safra Kesesi Taşlı Diabetiklerin Bazı Özelliklerinin Araştırılması
 59. Sağlık Hizmetleri Alanında Yaşanan Karmaşa
 60. Demografik ve Sosyo-Kültürel Gelişmelerin Sağlık Hizmetlerine Yansıması
 61. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanserden Korunma İlkeleri
 62. Genç Yaş Evliliklerinin Anne ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri
 63. Diabetik Steatozlu Olguların Bazı Özelliklerinin Araştırılması
 64. Ankara Numune Hastanesine Başvuran Yanık Olgularının Analizi
 65. Çağımızda Hasta ve Sağlık Çalışanı İlişkileri ve Hasta Hakları
 66. Türkiye'de Sağlık Politika ve Hizmetleri
 67. Baş Boyun Tümörleri Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri
 68. Cumhuriyetten Günümüze Sağlık İnsangücü Politikaları
 69. Birinci Basamakta Sıtmaya Yaklaşım
 70. Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetimi
 71. Deprem Yönetimi ve Depremde Sağlık Konu ve Amaçları
 72. Sağlık Hizmetleri ve Sınırlı Kaynakların Dağıtımı
 73. Baş - Boyun Tümörleri ve Alkolün Etyolojideki Rolü
 74. Sigaranın Baş Boyun Tümörlerinin Etiyolojisindeki Rolü
 75. Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ulusal Ekonomi
 76. Depremzede Ailelere Yönelik Koruyucu Müdahale Çalışması
 77. Küresel Isınma ve İnsan Sağlığı
 78. Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri
 79. Sıtma ve Sıtma Salgınları
 80. İşyerinde Toksinler
 81. Suların Temizliği ve Su Kesintilerinin Halk Sağlığına Etkileri
 82. Tütün Karşıtı Savunuculuk Nedir ve Nasıl Yapılır
 83. Park Sağlık Ocağı bölgesinde 15 yaş üstü nüfusta dispepsi prevalansı
 84. Emzirme Durumu ve Etkileyen Faktörler
 85. Domuz Gribinin Küresel Salgını
 86. Afetlerde Halk ve Çevre Sağlığı Hizmetleri
 87. Yaratılan Hastalık ve Salgınlar
 88. Çalışma Yaşamında Kadın Sağlığı
 89. Türkiye ve Dünyada Trafik Kazalarının Önemi
 90. Türkiye'deki Trafik Kazalarının Epidemiyoloik İlkeler Işığında Değerlendirilmesi
 91. Türkiye'deki Trafik Kazalarının Analizi
 92. Trafik Güvenliği ve Çocuklar